LOPD
Responsable del tractament

Les seves dades seran tractades per Rehatrans, S.L. amb domicili social a Ctra. Toledo (A42), Km. 14.400, 28905 Getafe (Madrid) i amb C.I.F. número B81635005

Finalitat del tractament i legitimació

REHATRANS S.L. només utilitzarà les vostres dades per a finalitats legítimes:

 • Compliment de la nostra relació contractual: les vostres dades seran tractades per poder mantenir i complir les obligacions derivades de la nostra relació contractual.
 • Compliment d’obligacions legals (Agència Tributària, accions judicials, etc.)
 • Per a qualsevol altra finalitat que prèviament i expressament hagi estat autoritzada per vostè com:

Enviament d’ofertes i promocions comercials sobre els nostres productes i/o serveis

Gestió, estudi i resolució de consultes que ens pugui sol·licitar a través de qualsevol mitjà de contacte (email, formulari web, telèfon, etc.)

Per participar en els processos de selecció de personal que dugui a terme aquesta entitat si ens ha enviat el seu currículum o s’ha inscrit en els processos de selecció.

A qui facilitarem les vostres dades

Les vostres dades podran ser cedides o comunicades a aquelles entitats o administracions que siguin estrictament necessàries per poder prestar-vos els serveis contractats, a aquelles entitats o administracions a les quals tinguem l’obligació de fer-ho en compliment d’alguna Llei, així com a aquelles entitats o administracions a les que vostè ens hagi autoritzat expressament.

Termini de conservació de les vostres dades

Les vostres dades seran conservades mentre duri la nostra relació contractual i/o comercial, el temps necessari per complir amb les corresponents obligacions legals, i el termini de prescripció de les accions judicials pertinents. En tot cas, procedirem a esborrar les seves dades quan ens sol·liciti la seva supressió en els termes previstos per la Llei.

Els seus drets

Podrà exercitar qualsevol dels següents drets enviant-nos una sol·licitud per escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI/passaport a la següent adreça: REHATRANS SL Ctra. Toledo (A42), Km. 14.400, 28905 Getafe (Madrid) email: info@rehatrans .com

 • Informació:  Podrà demanar-nos que us informem si tractem les vostres dades personals.
 • Accés:Podrà demanar-nos que us informem sobre quines són les dades personals que hem inclòs en els nostres fitxers i les finalitats per a les quals han estat recollides.
 • Rectificació:Podrà sol·licitar-nos que modifiquem les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar les que siguin incompletes.
 • Supressió:Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, retiri el seu consentiment i les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Oposició:Podrà sol·licitar que no es tractin les dades personals.
 • Limitació:Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
 • l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals i mentre se’n comprova l’exactitud.
 • el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús;
 • el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;
 • l’interessat s’ha oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
 • Portabilitat:Tindrà dret a rebre les dades que ens ha facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que aquestes estiguin automatitzades, així com que les transmetem a un altre responsable.
Menors i incapaços

En el cas de persones menors de 16 anys o incapaços, cal atorgar el consentiment per al tractament de les dades personals el pare, mare o tutor del menor o incapaç.

Mesures de seguretat

De conformitat amb la legislació vigent, REHATRANS S.L. s’obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.