Avís Legal

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de dades) i la seva normativa de desenvolupament us oferim la següent informació del vostre interès en relació al tractament de les vostres dades personals:

LOPD

Responsable del tractament

Les seves dades seran tractades per Rehatrans, S.L. amb domicili social a Ctra. Toledo (A42), Km. 14.400, 28905 Getafe (Madrid) i amb C.I.F. número B81635005

Finalitat del tractament i legitimació

REHATRANS S.L. només utilitzarà les vostres dades per a finalitats legítimes:

 • Compliment de la nostra relació contractual: les vostres dades seran tractades per poder mantenir i complir les obligacions derivades de la nostra relació contractual.
 • Compliment d’obligacions legals (Agència Tributària, accions judicials, etc.)
 • Per a qualsevol altra finalitat que prèviament i expressament hagi estat autoritzada per vostè com:

Enviament d’ofertes i promocions comercials sobre els nostres productes i/o serveis

Gestió, estudi i resolució de consultes que ens pugui sol·licitar a través de qualsevol mitjà de contacte (email, formulari web, telèfon, etc.)

Per participar en els processos de selecció de personal que dugui a terme aquesta entitat si ens ha enviat el seu currículum o s’ha inscrit en els processos de selecció.

A qui facilitarem les vostres dades

Les vostres dades podran ser cedides o comunicades a aquelles entitats o administracions que siguin estrictament necessàries per poder prestar-vos els serveis contractats, a aquelles entitats o administracions a les quals tinguem l’obligació de fer-ho en compliment d’alguna Llei, així com a aquelles entitats o administracions a les que vostè ens hagi autoritzat expressament.

Termini de conservació de les vostres dades

Les vostres dades seran conservades mentre duri la nostra relació contractual i/o comercial, el temps necessari per complir amb les corresponents obligacions legals, i el termini de prescripció de les accions judicials pertinents. En tot cas, procedirem a esborrar les seves dades quan ens sol·liciti la seva supressió en els termes previstos per la Llei.

Els seus drets

Podrà exercitar qualsevol dels següents drets enviant-nos una sol·licitud per escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI/passaport a la següent adreça: REHATRANS SL Ctra. Toledo (A42), Km. 14.400, 28905 Getafe (Madrid) email: info@rehatrans .com

 • Informació:  Podrà demanar-nos que us informem si tractem les vostres dades personals.
 • Accés:Podrà demanar-nos que us informem sobre quines són les dades personals que hem inclòs en els nostres fitxers i les finalitats per a les quals han estat recollides.
 • Rectificació:Podrà sol·licitar-nos que modifiquem les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar les que siguin incompletes.
 • Supressió:Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, retiri el seu consentiment i les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Oposició:Podrà sol·licitar que no es tractin les dades personals.
 • Limitació:Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
 • l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals i mentre se’n comprova l’exactitud.
 • el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús;
 • el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;
 • l’interessat s’ha oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
 • Portabilitat:Tindrà dret a rebre les dades que ens ha facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que aquestes estiguin automatitzades, així com que les transmetem a un altre responsable.
Menors i incapaços

En el cas de persones menors de 16 anys o incapaços, cal atorgar el consentiment per al tractament de les dades personals el pare, mare o tutor del menor o incapaç.

Mesures de seguretat

De conformitat amb la legislació vigent, REHATRANS S.L. s’obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

Política de galetes

REHATRANS S.L. utilitza galetas que es quedaran emmagatzemades a lordinador. Les cookies són petits fitxers que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del vostre ordinador ni llegir les cookies que hi hagi al vostre ordinador.Quan l’usuari es trobe navegant per la nostra pàgina web el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del vostre ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla, per la qual cosa cal tenir activades les cookies del navegador per poder fer ús de determinats serveis de la web.

Si ho desitgeu podeu configurar el vostre navegador de manera que us avisi a la pantalla si rebeu una galeta. L’usuari pot configurar el vostre ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, però aquest fet impedirà que es pugui fer ús de determinats serveis de la web.